ചേര്‍ന്ന യോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ തരം
യോഗസ്വഭാവം