വിവിധ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍
 പദ്ധതി രൂപീകരണം, അംഗീകാരം, പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം, പദ്ധതി പുരോഗതി രേഖപ്പെടുത്തല്‍ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള സുലേഖ
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം വഴി ലഭ്യമാകുന്നതും ഓഫീസിനകത്ത് തീര്‍പ്പുകല്‍പ്പിക്കുന്നതുമായ ഫയലുകളുടെ നീക്കങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും ടച്ച് സ്ക്രീന്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഫയലുകളുടെ നിജസ്ഥിതി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അറിയുന്നതിനും സഹായകമാകുന്ന   സൂചിക
വസ്തു നികുതി, തൊഴില്‍ നികുതി, ഡി&ഒ, പി.എഫ്.എ ലൈസന്‍സ്, റെന്റ് ഓണ്‍ ലാന്റ് & ബില്‍ഡിംഗ് തുടങ്ങിയ റവന്യൂ സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ളസഞ്ചയ
ജനന/മരണ/വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകള്‍ നടത്തുന്നതിനും, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള പാക്കേജ് ആയ                 സേവന
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകള്‍ , വിവിധ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതികള്‍ എന്നിവ വഴി അവശ വിഭാഗത്തിനു സഹായം എത്തിക്കുന്ന സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള സേവന പെന്‍ഷന്‍
പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ് ,നഗര പാലിക നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും , സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ വിവര സഞ്ചയം   സഞ്ചിത
I. 
കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള സങ്കേതം